Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diyaliz Programı

Diyaliz Programı

DİYALİZ PROGRAMI

Son dönem böbrek hastalıkları hızla artmakta ve tüm dünyada 1,5 milyon kişi hemodiyaliz, periton diyalizi veya böbrek nakli ile hayatta kalabilmektedir. Gelecek 10 yıl içinde bu sayının iki katına çıkacağı öngörülmektedir. Diyaliz uygulamaları günümüzde en önemli tedavilerden biri olurken bu tedaviyi uygulayan diyaliz teknikeri ara eleman değil aranan eleman olmalıdır.

Program Hakkında: Diyaliz programı 15 Kasım 2017 tarihinde YÖK tarafından alınan kararla açılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Diyaliz Programı ilk öğrencilerini kabul edecektir.

Amaç: Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın hemodiyaliz merkezlerinde diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında çalışan, hastalara nitelikli sağlık bakımı veren, hasta ve yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirebilen, diyaliz makinesinin bakımını yapabilen, hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitesi ile ilgili teknik konularda yeterli eğitim almış nitelikli teknik sağlık personeli yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Şartları: Bu programa alınacak öğrencilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına girmeleri ve yeterli TYT puanı almaları gerekir.

Kazanılan Derece: Öğrencilerin 2 yıllık sağlık meslek yüksek okullarını başarı ile tamamlayabilmesi sonucunda diyaliz ön lisans programından, "Diyaliz Teknikeri" diploması verilmektedir.

Öğretim Dili: Programda eğitim-öğretim dili Türkçedir. 

Ders ve Uygulamalara Devam Zorunluluğu: Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80’ine devam etmek zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Raporlu olunan toplam süre ders saatlerinin %30’unu, uygulama ve/veya laboratuvar saatlerinin %20’sini aştığı takdirde, rapor izine dönüştürülerek öğrenci o yarıyıl için izinli sayılır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavın katkısı %60 Şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu Sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB; CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıca bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.

Ders Muafiyeti: ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceki yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir.

Yatay Geçiş: Üniversite içi ve dışı yatay geçişler Ek Madde-1 ve genel not ortalamasına göre yapılır.

Genel not ortalaması: Üniversite içi ve dışı yatay geçişlerde eşdeğerliliği ilgili kurulca kabul edilen programlardan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması şartı aranır.

Ek Madde-1: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10'unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir

Üst Kademeye Geçiş: Programdan başarı olarak mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans bölümlerinden birine dikey geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 ve 120 AKTS karşılığı dersi tamamlaması gerekir. Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi listesine geçerek mezun olur ve durumları diplomalarında belirtilir. Diplomaları Sağlık Bakanlığınca onaylanır.

Mezunların İstihdam Alanı: Sağlık Bakanlığı tedavi hizmetlerince belirlenen diyaliz yönetmeliğine göre her diyaliz merkezinde 5 cihaza 1 diyaliz teknikeri çalıştırılması gerektiği ve diyaliz uygulanacak hasta sayısı arttığı için diyaliz teknikerlerine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Diyaliz teknikerleri, tüm resmi ve özel hastanelerin diyaliz birimlerinde görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, üniversite hastanelerinde, diyaliz teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

Program Yeterlilikleri (Kazanımları):

 • Alan terminolojisini etkin kullanabilme,
 • Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme,
 • Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme,
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme,
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilme,
 • Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme,
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme,
 • Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme,
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme,
 • Diyaliz makinesini işlem için hazırlayabilme,
 • Baştan sona hemodiyalizde hasta takibi yapabilme,
 • Diyaliz işleminden sonra makineyi yeniden kullanıma hazır hale getirebilme,
 • Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme.

 

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Seçil Duran Diyaliz Programı secil.duran@gumushane.edu.tr 4807
Öğr. Gör. Merve Tuna Diyaliz Programı merve.tuna@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. İlknur Eryiğit Diyaliz Programı ilknur.eryigit@gumushane.edu.tr 4805
    1.Yarıyıl Ders Planı

 

   
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  AITB191 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi-I 2+0+0 Zorunlu 2    
  DYZ 101 Anatomi 2+1+0 Zorunlu 5    
  DYZ 103 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 4    
  DYZ 105 Temel Sağlık Uygulamaları 2+1+0 Zorunlu 5    
  DYZ 107 Mikrobiyoloji 2+1+0 Zorunlu 5    
  DYZ 109 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 4    
  TDB 101 Türk Dili - I 2+0+0 Zorunlu 2    
  YDB 115 İngilizce - I 3+0+0 Zorunlu 3    
        Toplam AKTS 30    
               
    2.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  AITB192 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi-II 2+0+0 Zorunlu 2    
  DYZ 102 Diyaliz Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 3    
  DYZ 104 İç Hastalıklar 3+2+0 Zorunlu 6    
  DYZ 106 Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 2    
  DYZ 108 Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 3    
  STJ 102 Staj 0+0+0 Zorunlu 8    
  TDB 102 Türk Dili - II 2+0+0 Zorunlu 2    
  YDB 116 İngilizce - II 2+0+0 Zorunlu 2    
  DYZSEC 102 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 2    
        Toplam AKTS 30    
               
    3.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  DYZ 201 Diyaliz-I 2+4+0 Zorunlu 10    
  DYZ 203 Diyaliz Teknikleri-II 2+0+0 Zorunlu 4    
  DYZ 205 Cerrahi Hastalıklar 3+2+0 Zorunlu 5    
  DYZ 207 Çocuk Diyaliz 3+0+0 Zorunlu 3    
  DYZSEC201 Beslenme İlkeleri 2+0+0 Seçmeli 2    
  DYZSEC203 Bulaşıcı Hastalıklar 2+0+0 Seçmeli 3    
  DYZSEC205 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 2+0+0 Seçmeli 3    
  ORTSEC201 Gönüllülük Çalışmaları 1+2+0 Seçmeli 4    
        Toplam AKTS 34    
               
    4.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  DYZ 202 Diyaliz-II 2+4+0 Zorunlu 10    
  DYZ 204 Nefroloji 3+0+0 Zorunlu 6    
  DYZ 206 Diyaliz Hastalarında Ruh Sağlığı ve İletişim 2+0+0 Zorunlu 5    
[G] SEC 202 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 2+0+0 Seçmeli 9   3
        Toplam AKTS 30