Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Ülkemiz son yıllarda, ‘‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’’ ile kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için kurulan yeni şehir hastaneleri sayesinde, hem kendi vatandaşlarımıza hak ettiği sağlık hizmetini sunmakta, hem de hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Artan yeni şehir hastaneleri ve gelişen sağlık turizmi, donanımlı sağlık personeli ihtiyacını da artırmaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programından mezun olanlar, sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptirler. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeni ile iş bulma olanağı oldukça geniştir.

Program Hakkında: 2019-2020 eğitim öğretim yılında, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

Amaç: Tıbbi dokümantasyon programının amacı, tıbbi arşiv, sağlık kurulu, poliklinikler, hasta kabul birimleri ile hasta katlarında tıbbi kayıtların tutulması ve yazışmaların yürütülmesi, bilimsel toplantılarda kayıtların tutulması gibi hizmetleri yerine getirebilecek nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Şartları: Bu programa alınacak öğrencilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına girmeleri ve yeterli TYT puanı almaları gerekir.

Kazanılan Derece:  Öğrencilerin 2 yıllık sağlık meslek yüksekokullarını başarı ile tamamlayabilmesi sonucunda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından, "Tıbbi Sekreter" diploması verilmektedir.

Öğretim Dili: Programda eğitim-öğretim dili Türkçedir. 

Ders ve Uygulamalara Devam Zorunluluğu: Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80’ine devam etmek zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Raporlu olunan toplam süre ders saatlerinin %30’unu, uygulama ve/veya laboratuvar saatlerinin %20’sini aştığı takdirde, rapor izine dönüştürülerek öğrenci o yarıyıl için izinli sayılır

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavın katkısı %60 Şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu Sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB; CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıca bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.

Ders Muafiyeti: ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceki yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir.

Yatay Geçiş: Üniversite içi ve dışı yatay geçişler Ek Madde-1 ve genel not ortalamasına göre yapılır.

Genel not ortalaması: Üniversite içi ve dışı yatay geçişlerde eşdeğerliliği ilgili kurulca kabul edilen programlardan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması şartı aranır.

Ek Madde-1: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10'unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir

Üst Kademeye Geçiş: Programdan başarı olarak mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi gibi lisans bölümlerinden birine dikey geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 ve 120 AKTS karşılığı dersi tamamlaması gerekir. Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51- 4.00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi listesine geçerek mezun olur ve durumları diplomalarında belirtilir.

Mezunların İstihdam Alanı: Mezunlar, özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra;

 • Yataksız tedavi kuruluşları,
 • Özel sağlık poliklinikleri,
 • İl sağlık müdürlükleri,
 • Tıbbi araştırma ve e- yayın şirketleri,
 • Tıbbi malzeme firmaları,
 • Dispanserler, sağlık ocakları ve özel kliniklerde

“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Teknikeri” olarak görev yapabilirler.

Ayrıca,

 • Hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programına yönelik yapılan iyileştirmeler ile, yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 160. maddesinde tanımlanan görevleri yürütmek üzere hastane yönetimlerince yapılmakta olan hizmet alımı ihalelerinde ilk etapta tıbbi sekreter unvanlı personel istihdamına öncelik verilmesi, bilgisayar sertifikası bulunan personel istihdamının ise ancak tıbbi sekreter unvanlı personel bulunamadığı durumlarda tercih edilmesi yoluna gidilmesi gerekli görülmüştür. Böylece Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olacak kişilerin istihdam olanaklarının artırılması hedeflenmiştir.

Program Yeterlilikleri (Kazanımları):

 • Alan terminolojisini etkin kullanabilme,
 • Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme,
 • Alanında kurumsal ve uygulamalı bilgiyi kavramak.
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilmek,
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme,
 • Bilgisayar teknolojilerini oluşturan temel bileşenleri kavramak, bilgisayarları tanımak, olası sorunları çözebilmek ve yönetebilmek, bilgisayar ağlarını ve interneti tanımak, bilgisayar güvenliğini sağlamak
 • Veri, bilgi, belge, doküman, tıbbi doküman ve dokümantasyon konularında temel kavramları tanımak.
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan arşivlerin tanımı, mimari özellikleri ve organizasyon yapılarını kavramak. 
 • Tıbbi kayıt ve dokümantasyon sürecinin sağlık hizmetleri kalitesine etkisi, sağlık kuruluşlarında kullanılan dokümanların incelenmesi, tıbbi kayıtların niteliksel ve niceliksel analizi, dokümanların geliştirilmesi yöntemlerini kavramak.
 • Tıbbi verilerin toplanması, kaydedilmesi, işlenme süreci ile ilgili kurallar ve yasal düzenlemeleri kavramak. Tıbbi kayıtların kalitesini etkileyen faktörleri, tıbbi kayıtların tıbbi süreçlerde devamlılığı ve hasta güvenliğini sağlamada rolünü ve ödeme sistemlerine etkisini kavramak.
 • Sağlığın tanımında geçen terimleri, sağlık durumunu değiştiren faktörleri, hastalık tanımını ve nedenlerini kavramak. Sağlık hizmetlerini ve içeriklerini sınıflandırabilmek ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini değerlendirebilmek. Sağlığa ve hastalıkları genel bir bakış açısı sağlamak, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik için gerekli hastalık kavramları hakkında bilgi vermek.
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma, iş güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini, sonuçlarını ve önlenmesi ile ilgili temel bilgileri, ulusal ve uluslararası standartları, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında mevzuatta bulunan temel düzenlemeleri kavramak
 • Kamu ve özel kuruluşlarda kullanılan belge türlerini tanımak. Etkin bir resmi yazının özelliklerini kavramak. Yazılı iletişimin kurumsal önemini kavramak. Resmi yazışma kurallarını uygulamak. Değişik resmi yazışmaları ve iş yazılarını etkin bir şekilde yapmak. Raporun kurumsal önemini açıklamak.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun, sorumluluk bilincine sahip olabilmek ve etkili iletişim konularını kavramak
 • Temel tıbbi sekreterlik bilgi ve becerisine sahip olup, büro yönetimi işlemlerini yürütebilmek.
 • Bilgi işlem araçlarını kullanarak hasta dosyalarının arşivlenmesi ve indekslenmesini kavramak
 • Çalışma ortamındaki kişilerin kendileri, iş arkadaşları, çalışma grupları ve örgütleri ile ilgili olarak davranışların temelinde yatan sebepleri kavramak, olumsuzlukları tespit etmek ve iyileştirmek için gerekli teorik donanımı sağlamak.
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Fevziye Bekar Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı fevziye.gurlas@gumushane.edu.tr 4821
Öğr. Gör. Kübra Cigerci Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı kubracigerci@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Emre Sarı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı emresari@gumushane.edu.tr 4828

 

   

1.Yarıyıl Ders Planı

   
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  AITB191 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi-I 2+0+0 Zorunlu 2    
  TDB 101 Türk Dili - I 2+0+0 Zorunlu 2    
  TDS 101 Anatomi 2+1+0 Zorunlu 5    
  TDS 103 Tıbbi Dokümantasyon-I 3+0+0 Zorunlu 7    
  TDS 105 Tıbbi Terminoloji-I 2+0+0 Zorunlu 4    
  TDS 107 Bilgisayar Teknolojileri-I 0+2+0 Zorunlu 4    
  TDS 109 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 3    
  YDB 115 İngilizce - I 3+0+0 Zorunlu 3    
        Toplam AKTS 30    
               
    2.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  AITB192 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi-II 2+0+0 Zorunlu 2    
  STJ 102 Staj 0+0+0 Zorunlu 8    
  TDB 102 Türk Dili - II 2+0+0 Zorunlu 2    
  TDS 102 Tıbbi Dokümantasyon-II 3+0+0 Zorunlu 6    
  TDS 104 Hastalıklar Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 2    
  TDS 106 Tıbbi Terminoloji-II 3+0+0 Zorunlu 3    
  TDS 108 Bilgisayar Teknolojileri-II 0+2+0 Zorunlu 3    
  TDS 110 Sekreterlik Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 2    
  YDB 116 İngilizce - II 2+0+0 Zorunlu 2    
        Toplam AKTS 30    
               
    3.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  TDS 201 Mesleki Uygulama-I 4+2+0 Zorunlu 12    
  TDS 203 Tıbbi Dokümantasyon-III 3+0+0 Zorunlu 6    
  TDS 205 Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4    
[G] SEC 201 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0+0 Seçmeli 8   4
        Toplam AKTS 30    
               
               
    4.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  TDS 202 Mesleki Uygulama-II 4+2+0 Zorunlu 12    
  TDS 204 Dosyalama ve Arşivleme 3+0+0 Zorunlu 5    
  TDS 206 Hastane Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5    
[G] SEC 202 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 2+0+0 Seçmeli 8   4
        Toplam AKTS 30