Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım Programı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Acil Sağlık Hizmetleri, yaşam zincirinin en temel öğelerinden biri olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştiren alanı ile ilgili en güncel ve doğru bilgi ile donatılmış, her türlü olay karşısında ne yapacağını bilen, etik kurallara göre hareket eden profesyonellerden oluşan bir alandır.

Program Hakkında:  İlk ve Acil Yardım Programı 15 Kasım 2017 tarihinde YÖK tarafından alınan kararla açılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında İlk ve Acil Yardım Programı ilk öğrencilerini kabul edecektir.

Amaç: Ülkemizin imkân ve ihtiyaçlarını esas alan, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer eğitim ve sağlık kurumları ile iş birliği içinde olan, yenilikleri takip ederek kendisini sürekli geliştiren, her biriminde kaliteli olmayı kendisine ilke edinmiş, alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip sağlık elemanlarının yetişmesinde ve gelişmesinde katkıda bulunan bir program olmaktır.

Kayıt Kabul Şartları: Bu programa alınacak öğrencilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına girmeleri ve yeterli TYT puanı almaları gerekir.

Programımıza alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle en geç 2. Sınıfa kadar ehliyet sahibi olmaları gerekmektedir; erkek öğrencilerde 165 cm’den, kız öğrencilerde 160 cm’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece: Öğrencilerin 2 yıllık sağlık meslek yüksekokullarını başarı ile tamamlayabilmesi sonucunda İlk ve Acil Yardım ön lisans programından, İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik) diploması verilmektedir.

Öğretim Dili:  Programda eğitim-öğretim dili Türkçedir. 

Ders ve Uygulamalara Devam Zorunluluğu: Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80’ine devam etmek zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Ara sınavın harf notuna katkısı % 40’tır. Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır.Uygulamalı derslerde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıklı ortalamasının % 50’si ile uygulama notunun % 50’si alınarak harf notu hesaplanır.  Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 45 puan alamayan öğrencilerin, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler (FF) harf notu ile değerlendirilir. Öğrenciler her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilir.

Ders Muafiyeti: ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, öncedeki yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir.

Yatay Geçiş: Üniversite içi ve dışı yatay geçişler Ek Madde-1 ve genel not ortalamasına göre yapılır.

Genel not ortalaması: Üniversite içi ve dışı yatay geçişlerde eşdeğerliliği ilgili kurulca kabul edilen programlardan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması şartı aranır.

Ek Madde-1: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10'unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir

Üst Kademeye Geçiş: Programdan başarılı olarak mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans bölümlerinden birine dikey geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet için öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00 ve 120 AKTS karşılığı dersi tamamlaması gerekir. Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi listesine geçerek mezun olur ve durumları diplomalarında belirtilir. Diplomaları Sağlık Bakanlığınca onaylanır.

Mezunların İstihdam Alanı: İlk ve Acil Yardım programından ön lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler mezuniyet sonrası; özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde veya devlet hastaneleri bünyesinde bulunan ambulanslarda iş imkânı bulabilmektedir. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 112 Komuta Kontrol Merkezlerinde çeşitli görevlerde çalışabilmektedirler. Ayrıca görev, yetki ve sorumluluklarının geniş olması sonucu özellikle gelişmekte olan ve sağlık çalışanı eksikliğinin her geçen gün daha fazla hissedildiği acil servislerde ilk istihdam edilmesi gereken sağlık çalışanı grubudur.

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme,
 • Alan terminolojisini etkin kullanabilme,
 • Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme,
 • Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme,
 • Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme,
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilme,
 • Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme,
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme,
 • Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme,
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme,
 • Hasta/yaralıyı değerlendirebilme ve sorununu saptayabilme,
 • Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme,
 • Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alabilme ve uygulayabilme,
 • Sağlığı koruma ve güvenlik önlemlerini uygulayabilme.

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Emrullah Yıldırım İlk ve Acil Yardım Programı emrullah.yildirim@gumushane.edu.tr 4828
Öğr. Gör. Yasemin Sapcı Can İlk ve Acil Yardım Programı yasemin.can@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Merve Bektaş İlk ve Acil Yardım Programı mervebektas@gumushane.edu.tr

 

 

 

1.Yarıyıl Ders Planı

     
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  AITB191 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi-I 2+0+0 Zorunlu 2    
  IAY 101 Anatomi 2+1+0 Zorunlu 4    
  IAY 103 Acil Hasta Bakımı - I 3+2+0 Zorunlu 7    
  IAY 105 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 3    
  IAY 107 Acil Sağlık Hizmetleri - I 2+1+0 Zorunlu 5    
  IAY 109 Temel Sağlık Uygulamaları 2+1+0 Zorunlu 3    
  TDB 101 Türk Dili - I 2+0+0 Zorunlu 3    
  YDB 115 İngilizce - I 3+0+0 Zorunlu 3    
        Toplam AKTS 30    
               
    2.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  AITB192 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi-II 2+0+0 Zorunlu 2    
  IAY 102 Resüsitasyon 3+1+0 Zorunlu 3    
  IAY 104 Acil Hasta Bakımı - II 3+2+0 Zorunlu 4    
  IAY 106 Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 2    
  IAY 108 Acil Sağlık Hizmetleri - II 2+1+0 Zorunlu 3    
  IAY 110 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 2    
  STJ 102 Staj 0+0+0 Zorunlu 8    
  TDB 102 Türk Dili - II 2+0+0 Zorunlu 2    
  YDB 116 İngilizce - II 2+0+0 Zorunlu 2    
  IAYSEC 102 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Seçmeli 2    
        Toplam AKTS 30    
               
    3.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  IAY 201 Mesleki Uygulama-I 2+6+0 Zorunlu 12    
  IAY 203 Travma 3+2+0 Zorunlu 6    
  IAY 205 Acil Hasta Bakımı-III 2+1+0 Zorunlu 4    
[G] SEC 201 Seçmeli (2 Ders Seçilecek) 2+0+0 Seçmeli 8   2
        Toplam AKTS 30    
               
               
    4.Yarıyıl Ders Planı          
  Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
  IAY 202 Mesleki Uygulama-II 2+6+0 Zorunlu 12    
  IAY 204 Vaka Yönetimi 2+1+0 Zorunlu 4    
  IAY 206 Adli Tıp Uygulamaları 2+0+0 Zorunlu 2    
[G] SEC 202 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 2+0+0 Seçmeli 12   3
        Toplam AKTS 30